Tuesday, July 29, 2008

[+/-]

அகல்யா – அறிவியல் புனைக்கதை

Monday, July 21, 2008

[+/-]

ஏலியன் - விஞ்ஞான புனைக்கதை

Tuesday, July 15, 2008

[+/-]

மழை (அறிவியல் புனைக் கதை)

Wednesday, July 9, 2008

[+/-]

குப்பைக்காரன் - அறிவியல் சிறுகதை

Wednesday, July 2, 2008

[+/-]

ஒடோகொயிலியஸ் விர்ஜினியனுஸ்(Odocoileus virginianus ) – அறிவியல் புனைக்கதை